A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
SP12, BS7
SP12, BS7
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

INFORMACJE OGÓLNE

orwZajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym organizowane są wg kalendarza szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530. W czasie wakacji i ferii zimowych wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach półkolonii.

Placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim ,w wieku od 3 do 25 lat ,w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim:

 1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
 2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 5. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

CELE

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży na miarę ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, oraz pomoc w uzyskaniu niezależności w codziennym życiu, poprzez stosowanie różnych metod i technik pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Placówka dysponuje bogatą ofertą zajęć specjalistycznych oraz bazą lokalową, wyposażoną w najnowsze pomoce dydaktyczne.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 • usprawnianie ruchowe (mała motoryka- terapia ręki, motoryka duża),
 • SI (integracja sensoryczna),
 • terapia logopedyczna,
 • komunikacja wspomagająca AAC,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • dogoterapia,
 • wspomaganie rozwoju dziecka za pomocą nowoczesnej technologii tj. : ( komunikatory mowy tj : urządzenia wspomagające : klawiatury, specjalistyczne myszki komputerowe, metalowy pisak nagłowny, mysz nagłowna, ekrany dotykowe, komputerowe urządzenie specjalistyczne z ekranem dotykowym, specjalistyczne oprogramowania).

Wszyscy pedagodzy pracujący z wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego posiadają pełne kwalifikacje w odpowiednich dziedzinach, którymi się zajmują.

Rewalidacja odbywa się w oparciu indywidualny program, skonstruowany dla każdego z wychowanków na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka. Indywidualny plan rewalidacji uwzględnia różnorodne formy aktywności i zabawy, a jego realizacja odbywa się zarówno indywidualnie jak i na terenie grupy oraz poza ośrodkiem. Konstruowanie indywidualnych celów programowych odbywa się z udziałem Zespołu Terapeutycznego, który kieruje się zasadą wspólnoty zadań, co w praktyce oznacza iż każdy pracownik jest włączony w realizację założonych celów wobec ucznia. Zasadą rewalidacji jest zorientowanie się na sukces i pozytywną ocenę. Ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji oraz wspomagania wychowanka w nabywaniu samodzielności. Dla efektywnie prowadzonej rewalidacji niezbędna jest współpraca z rodzicami. Systematycznie 2 razy do roku przeprowadza się szczegółową analizę postępów terapii i ocenę efektów pracy z wychowankiem w celu kontynuacji lub ewentualnego przeformułowania dalszych działań.

PROCEDURY PRZYJĘCIA:

Do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat na podstawie:

 • orzeczenie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • podanie o przyjęcie do ośrodka.
BAZA LOKALOWA
07.jpg01.jpg09.jpg08.jpg04.jpg02.jpg05.jpg06.jpg03.jpg
GALERIA SZKOLNA
07dzien_matki_2012.jpgref.jpgwefw.jpgfwre.jpg04dzien_matki_2012.jpg10dzien_matki_2012.jpg02dzien_matki_2012.jpgwefwe.jpgwef.jpgvger.jpgefv.jpg
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
ul. Piechoty 1; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233434; orw@zpslegnica.edu.pl
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski